antykorozja prace antykorozyjne oczyszczanie i utylizacja
oczyszczanie wysokociśnieniowe i malowanieFragment decyzji nr 251/2002 dot. Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi

Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo, ul. 3-Maja 4

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 628), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206), art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Jarosława Pirowskiego "KLINER" ul. Kochanowskiego 14A, Rumia, w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, po zaopiniowaniu wniosku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, Prezydenta Miasta, Burmistrzów Miast, Wójtów Gmin z terenu powiatu, działając z upoważnienia Starosty Wejherowskiego,

Zatwierdza się:

program gopodarki odpadami niebezpiecznymi "KLINER" Jarosław Pirowski, ul. Kochanowskiego 14A, Rumia, wytworzonymi na terenie powiatu wejherowskiego.

1. Ilość odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku:

KodRodzajIlość
05 01 03Osady z dna zbiorników1500 Mg/a
05 01 04Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05Wycieki ropy naftowej
05 01 08Inne smoły
08 01 11Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne1000 Mg/a
08 01 13Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 15Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 17Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 19Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 21Zmywacz farb lub lakierów
12 01 06Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów100 Mg/a
12 01 07Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12Zużyte woski i tłuszcze
12 01 14Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 03 01Wodne ciecze myjące
12 03 02Odpady z odtłuszczania parą
13 01 01Oleje hydrauliczne zawierające PCB3000 Mg/a
13 01 04Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13Inne oleje hydrauliczne
13 02 04Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 04 01Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 01Odpady stałe z piskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03Szlamy z kolektorów
13 05 06Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07Zaolejona zawiesina z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 01Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02Benzyna
13 07 03Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08 01Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02Inne emulsje
13 08 99Inne niewymienione odpady
15 02 02Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)50 Mg/a
16 07 08Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty1000 Mg/a
16 07 09Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
17 06 01Materiały izolacyjne zawierające azbest50 Mg/a
17 06 03Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 05Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

(...)

z up. Starosty
Naczelnik Gminy Wejherowo
(..)


© 2006 KLINER Jarosław Pirowski. Projekt i hosting: gd.pl Sp. z o.o.